Kierownik Ośrodka Zamiejscowego

Funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku pełni

SSR del. Agata Pędracka

  1. pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku oraz sprawuje ogólny stały nadzór nad Ośrodkiem Zamiejscowym podejmując decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym jego funkcjonowaniem w zakresie swoich kompetencji;
  2. przyjmuje skargi i wnioski dotyczące działalności Ośrodka Zamiejscowego;
  3. sprawuje stałe zastępstwo Wiceprezesa Sądu p.o. Prezesa Sądu w przedmiocie przedłużania terminów do sporządzenia uzasadnień w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach Ośrodka Zamiejscowego, a w razie jej nieobecności zastępuje ją w tym zakresie Przewodniczący IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  4. wydaje decyzje w przedmiocie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu zapłaty - należności sądowych orzeczonych w postępowaniach sądowych w Wydziałach: II Cywilnym oraz IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  5. sprawuje stałe zastępstwo Wiceprezesa Sądu p.o. Prezesa Sądu w sprawach dotyczących wystąpienia z poleceniem egzekucyjnym wszczęcia egzekucji w zakresie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych orzeczonych przez Wydziały Ośrodka Zamiejscowego;
  6. wykonuje inne czynności z zakresu administracji zlecone przez Wiceprezesa Sądu p.o. Prezesa Sądu.

 


Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
Telefon: 32 / 78-40-403
Fax: 32 / 78-40-402
Adres e-mail: osrodek.zamiejscowy@gliwice.so.gov.pl

 

 

Rejestr zmian dla: Kierownik Ośrodka Zamiejscowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-07
Opis zmiany:
aktualizacja (podział kompetencji)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-30
Publikacja w dniu:
2013-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja - zadań i kompetencji Kierownika Ośrodka Zamiejscowego na podst. zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2013/09/30