FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Ile kosztuje rozwód?

Kwestię opłat wnoszonych do sądu reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata w sprawach rozwodowych jest stała i wynosi 600 zł. Można ją wnieść zarówno w znakach opłaty sądowej jak i przelewem na konto właściwego sądu okręgowego. Jeśli zajdzie taka konieczność, w trakcie procesu, sąd może również wezwać stronę o zaliczkę na biegłego czy na przeprowadzenie wywiadu przez kuratora.

W przypadku składania pozwu do Sądu Okręgowego w Gliwicach opłatę należy przelać na konto Sądu Okręgowego w Gliwicach:
NBP o/o Katowice 39-1010-1212-0052-8122-3100-0000 (wtedy potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do pozwu).
Opłatę można uiścić również w siedzibie Sądu Okręgowego w Gliwicach poprzez wpłacenie jej we wpłatomacie zastępującym kasę. Potwierdzenie dokonania tej operacji również należy dołączyć do pozwu.
Opisana opłata nie obejmuje kosztów zastępstwa procesowego, którą zależnie od wyniku sprawy strony muszą sobie zwrócić.

 

2. Gdzie należy założyć sprawę rozwodową?

 

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.(art. 41 kpc)

 

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach właściwy jest:

 • I Wydział Cywilny dla miast: Gliwice (oraz gmin: Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Wielowieś), Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Ruda Śl;
 • XII Wydział Cywilny dla miast: Zabrze, Tarnowskie Góry (oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice), Piekary Śl., Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków;
 • II Wydział Cywilny - mieszczący sie w SIEDZIBIE OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO W RYBNIKU - dla miast: Jastrzębie-Zdrój (oraz gminy Pawłowice),Racibórz (oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik), Rybnik (oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany), Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy (oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana), Żory.

 

3. Jak napisać pozew o rozwód?

 

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące dane:
1. imię, nazwisko, PESEL  i dokładny adres pobytu powoda, czyli oso­by domagającej się orzeczenia rozwodu;
2. imię, nazwisko i dokładny adres pobytu pozwanego, czyli drugiego małżonka.

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj.:
1. orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie;
2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi (tzn. komu przyznać pieczę nad dziećmi);
3. orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci (należy wskazać wysokość alimentów);
4. orzeczenia o kontaktach z małoletnimi dziećmi (należy opisać sposób w jaki rodzic chce kontaktować się z dziećmi).

Ponadto można żądać orzeczenia o:
1. podziale majątku wspólnego (jeżeli prowadzenie tego postępowania nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym);
2. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków;
3. eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego miesz­kania;

4. zasądzenia alimentów na rzecz byłego współmałżonka.

Pozew powinien również zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.

 

Strona możesz także wnieść o ustanowie­nie adwokata z urzędu. Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być tylko adwokat lub radca prawny. Ustanowienie pełnomocnika nie jest jednak obowiązkowe. W pozwie można również zgłosić dowody do rozpoznania na rozprawie, np. wskazać świadków.

4. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

 

Zakładając sprawę o rozwód należy we właściwym sądzie okręgowym złożyć:
- odpis pozwu w 2 egzemplarzach;
- odpis skrócony aktu małżeństwa - aktualny, czyli nie starszy niż 3 miesiące od daty wystawienia
- odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.

oraz,

1. jeżeli opłatę od pozwu przelano na konto bankowe sądu, należy dołączyć potwierdzenie wpłaty,

 

2. jeżeli strona nie jest w stanie pokryć kosztów procesu, należy dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym oświadczeniem majątkowym, którego druk można znaleźć w Biurze Obsługi Interesantów bądź na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach.

5. Ile trwa sprawa rozwodowa?

 

Czas trwania sprawy rozwodowej jest uzależniony w zasadzie od stopnia skonfliktowania stron postępowania i prezentowanych przez nich stanowisk. Jeśli strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się rozwodem na pierwszym terminie rozprawy - po przesłuchaniu stron i przeprowadzeniu wskazanych przez strony dowodów (np. przesłuchanie świadków).

6. Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

 

Różnice:


Separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powo­duje ostateczne rozwiązanie małżeństwa.
Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa.
Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego.

Podobieństwa:

O separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd.

Separacja ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej.
Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji.

Sąd orzeka również o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron.
Małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka.

 

Sąd może przyznać alimenty na rzecz wpółmałżonka w uzasadnionych prawem przypadkach.

7. Jak rozpocząć sprawę o ubezwłasnowolnienie?

 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie:

 • krewny w linii prostej i rodzeństwo (jednak krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego),
 • małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy.

 

Osoby nienależące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia np. dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebującej pomocy mogą złożyć wniosek do prokuratora rejonowego o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie.

 

8. Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Wniosek powinien zawierać:
1. zakres ubezwłasnowolnienia (częściowe lub całkowite),
2. krótkie uzasadnienie przyczyn dla których wniosek został złożony,

 

3. stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona (jeżeli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, należy podać imię, nazwisko i adres współmałżonka oraz dołączyć akt małżeństwa lub zgonu współmałżonka).

 

9. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry lub psychologa o stanie psychicznym uczestnika, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej uczestnika,

2. odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące stopień pokrewieństwa w linii prostej między wnioskodawcą a uczestnikiem postępowania.

Wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym.

 

Wniosek i wszystkie załączniki składane są w:
1. Trzech egzemplarzach gdy uczestnik postępowania (osoba, która ma być ubezwłasnowolniona) jest stanu wolnego;
2. Czterech egzemplarzach gdy uczestnik postępowania pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek nie jest osobą składającą wniosek.

 

10. Gdzie należy założyć sprawę o ubezwłasnowolnienie?

 

W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.

W okręgu gliwickim o ubezwłasnowolnieniu orzeka:

 • I Wydział Cywilny dla miast: Gliwice (oraz gmin: Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Wielowieś), Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Ruda Śl;
 • XII Wydział Cywilny dla miast: Zabrze, Tarnowskie Góry (oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice), Piekary Śl., Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków;

 

 • II Wydział Cywilny - mieszczący sie w SIEDZIBIE OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO W RYBNIKU - dla miast: Jastrzębie-Zdrój (oraz gminy Pawłowice),Racibórz (oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik), Rybnik (oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany), Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy (oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana), Żory.

 

11. Ile kosztuje sprawa o ubezwłasnowolnienie?

 

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł.

W trakcie postępowania wnioskodawca jest wzywany o zaliczkę w wysokości 600,00zł poczet sporządzenia opinii przez biegłych, oraz czynności przeprowadzonych przez kuratora procesowego uczestnika. Zaliczka ta jest rozliczana w postanowieniu kończącym sprawę.

 

Opłaty można uiścić na poczcie na podany w wezwaniu numer konta lub we wpłatomacie, który w Sądu Okręgowego w Gliwicach pełni rolę kasy, każdorazowo podając numer sprawy, który również znajdziemy na wezwaniu.

 

12. Gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

 

Odwołanie od decyzji ZUS składamy w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w placówce ZUS skąd przysłano nam decyzję. Organ rentowy po przygotowaniu akt prześle nasze odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego.

 

13. Gdzie można sprawdzić czy dany tytuł prasowy jest już zarejestrowany?

 

Rejestracją wszystkich tytułów prasowych zajmuje się Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Rejestrowy (Wydział Prasy).

 

14. Co grozi świadkowi, gdy nie stawi się na rozprawie sądowej?


Sąd może ukarać świadka karą grzywny do wysokości 5 000 zł. Świadek, który nie zgadza się z karą, może napisać zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ukaraniu. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nadal nie zgłasza się na wezwania sądu może zostać doprowadzony przez policję.

 

15. Nie chcę zaznawać jako świadek w sprawie rozwodowej. Czy mogę odmówić składania zeznań?

 

W sprawach cywilnych co do zasady nikt nie może odmówić zeznań jako świadek. Wyjątki to: małżonkowie stron, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci, wnuki), rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii i stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, czyli np. ojczym, pasierb itp. Odmowa zeznań nie jest jednak dopuszczalna w sprawach o prawa stanu (np. ustalenie ważności małżeństwa).

16. Dostałem wezwanie do sądu jako świadek. Gdzie można wniosek o zwrot kosztów i kiedy dostanę te pieniądze?

 

W przypadku otrzymania wezwania do stawiennictwa na rozprawie, w celu przesłuchania w charakterze świadka, świadek może wnosić o:


1. Zwrot kosztów podróży i kosztów ewentualnego koniecznego noclegu;
2. Zwrot utraconego zarobku lub dochodu.


Koszty stawiennictwa świadka w sądzie poniesie ta strona, która wnioskowała o jego przesłuchanie.

Zasady składania wniosków:

Wniosek można złożyć ustnie do protokołu lub pisemnie - nie później niż w ciągu 3 dni po rozprawie.

Informacje szczegółowe dotyczące wniosków:


Ad. 1 . Zwrot kosztów podróży i kosztów ewentualnego koniecznego noclegu:

 • aby otrzymać zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania czynności sądowej (tj. siedziby sądu) konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesienie  niezbędnych wydatków wiążących się bezpośrednio z odbywaniem podróży (tj. biletów, kwitów, rachunków itp.);
 • w przypadku braku dokumentu,  świadek musi złożyć oświadczenie, że ich nie posiada, z jakiego powodu i rozliczyć indywidualnie koszty podróży (tj. opisać dokładnie swoją podróż - wskazując jakimi środkami transportu się poruszał) - sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznaje wówczas zwrot kosztów podróży środkiem komunikacji publicznej;
 • w przypadku podróży własnym pojazdem świadek składa oświadczenie ze wskazaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, godziny i miejscowości rozpoczęcia podróży. Wyliczenie faktycznie przejechanych kilometrów następuje na podstawie wskazań witryny internetowej Mapa Polski „Targeo”. Jeśli jednym samochodem przybyło do sądu kilku świadków – zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.

W przypadku korzystania z samochodu prywatnego przy rozliczaniu kosztów podróży przyjmuje się stawkę w wysokości 0,50/km niezależnie od pojemności skokowej silnika.

 • Wniosek o zwrot kosztów noclegu można złożyć wyłącznie wówczas, gdy pobyt w sądzie i podróż w obie strony trwały łącznie ponad 12 godzin i musi być stwierdzony rachunkiem, powinny być to koszty celowe i racjonalne, dostosowane do lokalnych warunków.

Ad. 2. Zwrot utraconego zarobku lub dochodu:

 • do wniosku koniecznie należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy o wysokości utraconego zarobku w dniu przesłuchania lub informację biura księgowego o wysokości utraconego dochodu w danym dniu.

Górną granicę należności za utracony dzienny zarobek, którą sąd może przyznać ustala się w wysokości 4,6% kwoty bazowej ustalonej na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 8 listopada 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1645).

 

Wypłata należności następuje w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Rejestr zmian dla: FAQ - najczęściej zadawane pytania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja odpowiedzi zgodnie z stanem faktycznym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d