FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie należy założyć sprawę rozwodową?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.(art. 41 kpc)

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach właściwy jest:

  • XII Wydział Cywilny Rodzinny
  • Oraz II Wydział Cywilny - mieszczący się w SIEDZIBIE OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO W RYBNIKU - dla miast: Jastrzębie-Zdrój (oraz gminy Pawłowice),Racibórz (oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie
     i Rudnik), Rybnik (oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski
    i Świerklany), Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy (oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana), Żory.

Przygotowany komplet dokumentów wraz z opłatą należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

2. Ile kosztuje pozew o rozwód lub separację?

Kwestię opłat wnoszonych do sądu reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata stała od pozwu rozwodowego lub o separację wynosi 600 zł. Można ją uiścić na miejscu w sądzie, jak i przelewem na konto właściwego sądu okręgowego. Jeśli zajdzie taka konieczność, w trakcie procesu, sąd może również wezwać stronę o zaliczkę na biegłego czy na przeprowadzenie wywiadu kuratora.

W przypadku składania pozwu do Sądu Okręgowego w Gliwicach opłatę należy przelać na konto Sądu Okręgowego w Gliwicach: NBP o/o Katowice 39-1010-1212-0052-8122-3100-0000 (a potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do pozwu).Opłatę można uiścić również we wpłatomacie znajdującym się w budynku Sądu. Otrzymane potwierdzenie również należy dołączyć do pozwu.

3. Jak napisać pozew o rozwód? 

Pozew o rozwód najlepiej napisać na podstawie wzoru znajdującego się w zakładce informacje dla interesantów/wzory pism i wniosków/ XII Wydział Cywilny Rodzinny.

Wzór nie jest do wypełniania. Na jego podstawie piszemy pozew na czystej kartce lub na komputerze. Opłacamy pozew zgodnie z pouczeniem znajdującym się we wzorze.

Strona, której nie stać na opłacenie pozwu może starać się o zwolnienie z kosztów uzasadniając wniosek swą sytuacja majątkową (wniosek wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym majątku i dochodach znajdziemy również na stronie sądu w zakładce j.w).

4. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

 Do pozwu o rozwód czy separację należy podłączyć:

- odpis pozwu w 2 egzemplarzach ( kserokopie winny być podpisane własnoręcznie);
- odpis skrócony aktu małżeństwa - aktualny, czyli nie starszy niż 3 miesiące od daty wystawienia
- odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeśli ze związku małżeńskiego pochodzą małoletnie dzieci);

Jeżeli strona chce dołączyć inne dokumenty musi pamiętać o przedłożeniu również ich     kopii.

 

5. Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej jest uzależniony w zasadzie od stopnia skonfliktowania stron postępowania i prezentowanych przez nich stanowisk. Jeśli strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, sprawa może zakończyć się rozwodem na pierwszym terminie rozprawy .

6. Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

Różnice:
Separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powo­duje ostateczne rozwiązanie małżeństwa. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego. Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego.

 

Podobieństwa: O separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd.  Separacja ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.Orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej.
Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji.Sąd orzeka również o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron.

Małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka.

 

7. Kto może wnieść sprawę o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie:

  • krewny w linii prostej i rodzeństwo (jednak krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego),
  • małżonek,
  • przedstawiciel ustawowy.

 

Osoby nienależące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku
o ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia np. dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebującej pomocy np.sąsiada muszą taką sytuację zgłosić do prokuratury rejonowej i to ona wszczyna postępowanie.

8. Jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego według miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowalnianej lub miejsca jej pobytu.

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach wnosi się do I Wydziału Cywilnego oraz  do    II Wydziału Cywilnego  - mieszczącego się w SIEDZIBIE OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO W RYBNIKU–dla miast: Jastrzębie-Zdrój (oraz gminy Pawłowice),Racibórz (oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik), Rybnik (oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany), Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy (oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana), Żory.

Wniosek najlepiej sporządzić na podstawie wzoru znajdującego się na stronie Sądu Okręgowego w zakładce informacje dla interesantów/wzory pism i wniosków/ I Wydział Cywilny

 

9. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego uczestnika od lekarza psychiatry lub neurologa,

- odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące stopień pokrewieństwa w linii prostej między wnioskodawcą a uczestnikiem postępowania.

Wniosek i wszystkie załączniki powinny być w oryginale i 4 kopiach ( należy pamiętać o własnoręcznym podpisaniu kopii wniosku). 

 

10. Gdzie należy założyć sprawę o ubezwłasnowolnienie? 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego według miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowalnianej lub miejsca jej pobytu.

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach wnosi się do I Wydziału Cywilnego oraz  do    II Wydziału Cywilnego  - mieszczącego się w SIEDZIBIE OŚRODKA ZAMIEJSCOWEGO W RYBNIKU–dla miast: Jastrzębie-Zdrój (oraz gminy Pawłowice),Racibórz (oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik), Rybnik (oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany), Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin, Rydułtowy (oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana), Żory.

 

11. Ile kosztuje sprawa o ubezwłasnowolnienie?

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 100 zł.

W trakcie postępowania wnioskodawca jest wzywany o zaliczkę w wysokości 650,00zł poczet sporządzenia opinii przez biegłych, oraz czynności przeprowadzonych przez kuratora procesowego uczestnika. Zaliczka ta jest rozliczana w postanowieniu kończącym sprawę.

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach opłatę można wnieść na konto: NBP o/o Katowice 39-1010-1212-0052-8122-3100-0000 (a potwierdzenie wpłaty dołączyć do wniosku).
Opłatę można uiścić również we wpłatomacie znajdującym się w budynku Sądu. Otrzymane potwierdzenie również należy dołączyć do pozwu. Osoby, których nie stać na pokrycie opłat sądowych mogą zwrócić się z wnioskiem o zwolnienie z kosztów.

12. Gdzie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS? 

Odwołanie od decyzji ZUS składamy bezpośrednio w placówce ZUS w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, w dwóch egzemplarzach. Organ rentowy po przygotowaniu
i skompletowaniu akt prześle nasze odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego.

13. Gdzie można sprawdzić czy dany tytuł prasowy jest już zarejestrowany?

Rejestracją wszystkich tytułów prasowych zajmuje się Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, al. Solidarności 127, tel. 22/ 440-80-00. 

14. Co grozi świadkowi, gdy nie stawi się na rozprawie sądowej?

Sąd może ukarać świadka karą grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Świadek, który nie zgadza się z karą, może napisać zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ukaraniu. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nadal nie zgłasza się na wezwania sądu może zostać doprowadzony przez policję.

15. Nie chcę zaznawać jako świadek w sprawie rozwodowej. Czy mogę odmówić składania zeznań?

W sprawach cywilnych co do zasady nikt nie może odmówić zeznań jako świadek. Wyjątki to: małżonkowie stron, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci, wnuki), rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii i stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, czyli np. ojczym, pasierb itp. Odmowa zeznań nie jest jednak dopuszczalna w sprawach o prawa stanu (np. ustalenie ważności małżeństwa).

16. Dostałem wezwanie do sądu.Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów podroży i utraconego zarobku?

Jedynie świadkowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży lub zwrot kosztów podróży 
 i utraconego zarobku. Strony postępowania takiego wniosku złożyć nie mogą.

Wniosek należy złożyć pisemnie- w terminie nie później niż w ciągu 3 dni po rozprawie. Wniosek jest rozpoznawany na podstawie załączonych dokumentów i jego wynikiem jest wydane postanowienie, od którego przysługuje zażalenie w terminie 7 dni, od otrzymania postanowienia.

Koszty stawiennictwa świadka w sądzie poniesie ta strona, która wnioskowała o jego przesłuchanie.

 

17. Co muszę zrobić aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

Należy zgłosić się do sądu okręgowego, w którym znajduje się Punkt Krajowego Rejestru Karnego. Tam otrzymamy wniosek do wypełnienia. Tam tez dokonamy opłatę za wniosek
w wysokości 30 zł.

Zaświadczenie wydawane jest od ręki, jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań.

NIE MA REJONIZACJI. MOŻNA POBRAĆ ZAŚWIADCZENIE W KAŻDYM SĄDZIE OKRĘGOWYM NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA CZY OBECNEGO POBYTU.

           

 


Rejestr zmian dla: FAQ - najczęściej zadawane pytania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-16
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja odpowiedzi zgodnie z stanem faktycznym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d