Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy

Dariusz Kralka

Pokój nr 5- budynek Sali Rozpraw Karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Z.Czarnego 1f

 

Zastępca Kuratora Okręgowego dla dorosłych

Ewa Szolc

Pokój nr 3- budynek Sali Rozpraw Karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Z.Czarnego 1f

te. (32) 33-80-166

 

Zastępca Kuratora Okręgowego rodzinny

 Kamila Bogusz

Pokój nr 9- budynek Sali Rozpraw Karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Z. Czarnego 1f

tel. (32) 30 13 632

 

Sekretariat Kuratora Okręgowego:

Teresa Molenda

Pokój nr 4

Budynek Sali Rozpraw Karnych Sądu Okręgowego w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 1F

ADRES DO KORESPONDENCJI:

44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 15

tel. (32) 33 80 162

fax (32) 33 80 180

e-mail: kuratorzy@gliwice.so.gov.pl

 

Zakres zadań Kuratora Okręgowego

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.

 

Do zakresu działań Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,

 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działani

 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,

 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,

 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji, w uzasadnionych wypadkach dokonania kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,

 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,

 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,

 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,

 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,

 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,

 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,

 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,

 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,

 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

W gliwickim okręgu sądowym funkcjonuje 10 zespołów kuratorskiej służby sądowej:

 

1.Sąd Rejonowy w Gliwicach

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

-III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

2.Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

 

3.Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

4. Sąd Rejonowy w Zabrzu

-I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

-II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich

-III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Kurator Okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-08-03 12:40:18
Publikacja w dniu:
2020-08-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-07-17 08:33:03
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-07-02 09:42:19
Publikacja w dniu:
2020-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2020-07-02 09:34:35
Publikacja w dniu:
2020-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-04-12
Publikacja w dniu:
2019-04-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-04-10
Publikacja w dniu:
2019-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-22
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Prezes Sądu Okręgowego
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-07-18
Publikacja w dniu:
2016-07-18
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-07
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja