Wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych

REPERTORIA:

 

 • "Repertorium Np" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 83 ust. 4 i § 104 stosuje się odpowiednio.
 • "Repertorium P" - dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie oraz inne świadczenie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów.
 • "Repertorium Pa" - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych.
 • "Repertorium Pz" - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.
 • "Repertorium U" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • "Repertorium Ua" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych.
 • "Repertorium Uz" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.
 • "Repertorium Po-Uo" - dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.
 • W sądzie okręgowym, w którym utworzony jest wydział pracy i wydział ubezpieczeń społecznych, prowadzi się odrębne repertoria "Po" i "Uo", wykaz "Kas-z" - dla rejestracji wniosków o rozstrzygnięcie sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

WYKAZY:

 

 • „Wykaz Med" - przeznaczony jest do ewidencji protokołów mediacji w sprawach, w których sąd skierował strony do mediacji, oraz w sprawach, w których mediacja była prowadzona na podstawie umowy.
 • „Wykaz WSC" - przeznaczony do rejestracji spraw, w których wniesiona została skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
 • „Wykaz "S" - przeznaczony do ewidencjonowania rozpoznawanych skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

KONTROLKI:

 

 • „Kontrolka Zpc" - przeznaczona do ewidencji spraw zawieszonych.
 • „Kontrolka Wab" - przeznaczona do ewidencji spraw, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, oraz spraw kierowanych do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia.
 • „Kontrolka skarg" - przeznaczona do ewidencjonowania wniesionych skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w bez nieuzasadnionej zwłoki, w wydziale w którym toczy się postępowanie której dotyczy skarga.
 • „Kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych" - przeznaczona do ewidencjonowania wpływających wniosków o uzasadnienie orzeczeń jak również wszystkich czynności sądu podejmowanych w fazie postępowania międzyinstancyjnego.
 • „Kontrolka wysyłanych akt" - przeznaczona do ewidencjonowania wypożyczonych akt.
 • „Kontrolka nieprawomocnych grzywien"

 

POZOSTAŁE URZĄDZENIA EWIDENCYJNE:

 

 • „Skorowidz alfabetyczno-numerowy" - wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu oznaczenie stron.
 • „Rejestr spraw" - przeznaczony do rejestracji spraw z zakresu administracji i nadzoru.
 • „Zbiory wokand"

Wszystkie urządzenia ewidencyjne prowadzone są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Rejestr zmian dla: Wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-01-03
Publikacja w dniu:
2013-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-05
Publikacja w dniu:
2012-12-05
Opis zmiany:
aktualizacja