Wydział gospodarczy

REPERTORIA:

 

 • "Repertorium GNc" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym.
 • "Repertorium GC" - przeznaczone do ewidencjonowania pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.
 • "Repertorium GNs" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym.
 • "Repertorium GCo" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu.
 • "Repertorium Ga" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.
 • "Repertorium Gz" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.


WYKAZY:

 

 • „Wykaz WSC" - przeznaczone do ewidencjonowania skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
 • „Wykaz Med" - przeznaczone do ewidencjonowania protokołów mediacji w sprawach, w których sąd skierował strony do mediacji, oraz w sprawach, w których mediacja była prowadzona na podstawie umowy.
 • „Wykaz S" - przeznaczony do ewidencjonowania rozpoznawanych skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • „Wykaz weksli i czeków"
 • „Wykaz dokumentów od których nie uiszczono opłaty skarbowej"
 • „Wykaz akt postępowania egzekucyjnego komorników sądowych pozostających w dyspozycji wydziału"

 

KONTROLKI:

 

 • „Kontrolka Wab" - przeznaczona do ewidencjonowania spraw, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, oraz spraw kierowanych do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia.
 • „Kontrolka Zpc" - przeznaczona do ewidencjonowania spraw zawieszonych.
 • „Kontrolka skarg" - przeznaczona do ewidencjonowania wniesionych skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w bez nieuzasadnionej zwłoki, w wydziale w którym toczy się postępowanie której dotyczy skarga.
 • „Kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych" - przeznaczona do ewidencjonowania wpływających wniosków o uzasadnienie orzeczeń jak również wszystkich czynności sądu podejmowanych w fazie postępowania międzyinstancyjnego.
 • „Kontrolka wysyłanych akt" - przeznaczona do ewidencjonowania wypożyczonych akt.
 • „Kontrolka nieprawomocnych grzywien"

 

POZOSTAŁE URZĄDZENIA EWIDENCYJNE:

 

 • „Skorowidz alfabetyczno-numerowy" - wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu oznaczenie stron.
 • „Rejestr spraw" " - służący do rejestracji spraw z zakresu administracji i nadzoru.
 • „Zbiory wokand"

Wszystkie urządzenia ewidencyjne prowadzone są wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Rejestr zmian dla: Wydział gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-01-03
Publikacja w dniu:
2013-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-05
Publikacja w dniu:
2012-12-05
Opis zmiany:
aktualizacja