Wydziały karne

REPERTORIA:

 

 • "Repertorium K"- przeznaczone do ewidencjonowania spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego, spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz spraw lustracyjnych wniesionych w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).
 • "Repertorium Ka"- przeznaczone do ewidencjonowania spraw, w których wniesiono apelacje w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia od wyroków sądów rejonowych.
 • "Repertorium Kz"- przeznaczone do ewidencjonowania spraw, w których wniesiono zażalenia w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym.
 • "Repertorium Kzw"- przeznaczone do ewidencjonowania spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym.

WYKAZY:

 

 • „Wykaz Ko" - wpisuje się czynności podejmowane przez sąd z urzędu, pisma i wnioski w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych. W wykazie wpisuje się wnioski w sprawach karnych i o wykroczenia w przedmiocie wznowienia postępowania, ułaskawienia, wyłączenia sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału, przekazania sprawy do rozpoznania innemu sędziemu (z wyłączeniem art. 35 kpc) oraz inne wnioski i pisma niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych.
 • „Wykaz Kp" - wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych.
 • „Wykaz Kop" przeznaczony jest do rejestracji m.in.:

1) wniosków Ministra Sprawiedliwości o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego osób, o których mowa w art. 590 § 1 k.p.k. i art. 592 k.p.k.;
2) wniosków kierowanych za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, o przewóz osoby skazanej lub ściganej przez terytorium państwa obcego oraz o wydanie z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych (art. 593 k.p.k.);
3) przekazane przez prokuratora wnioski państw obcych o wydanie osoby ściganej dla przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego (art. 602 k.p.k. i art. 603 § 1 k.p.k.);
4) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 1 k.p.k. i art. 609 § 1 k.p.k.);
5) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 2 i 3 k.p.k.).
6) wystąpienia do państw członkowskich Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a-607j k.p.k.);

7) wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a-607zc k.p.k.);

 • „Wykaz kasacji karnych WKK" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw, w których wniesiona została kasacja.
 • „Wykaz S" - przeznaczony do ewidencjonowania rozpoznawanych skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym i przygotowawczym.
 • „Wykaz Pen" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw rozstrzyganych przez sędziego penitencjarnego w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności, także w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli nie podlegają one wpisaniu do odrębnego urządzenia ewidencyjnego.
 • „Wykaz Wp" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw dotyczących wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar aresztu.
 • „Wykaz Wz" - przeznaczony do ewidencji osób, wobec których orzeczono prawomocnie warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • „Wykaz Wpkz" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw dotyczących wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu.
 • „Wykaz Śr. zab" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw dotyczących wykonania środków zabezpieczających.
 • „Wykaz NF" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw dotyczących wykonania prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 • „Wykaz D" - przeznaczony do ewidencjonowania osób, wobec których orzeczono dozór lub którym udzielono zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
 • „Wykaz Wu" - przeznaczony do ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało prawomocnie warunkowo umorzone przez ten sąd oraz nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało warunkowo umorzone przez inny sąd równorzędny, a wykonanie przedmiotowego orzeczenia przekazano sądowi właściwemu według miejsca stałego pobytu osoby poddanej próbie, w celu nadzorowania przebiegu dozoru w okresie tej próby oraz wykonania nałożonych przez sąd obowiązków związanych z orzeczonym dozorem.
 • „Wykaz Wzaw" - przeznaczony do ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z zastosowaniem warunkowego zawieszenia wykonania kary na okres próby.
 • „Wykaz Ar" - przeznaczony do ewidencjonowania nazwiska i imiona osób tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji danego sądu w sprawach pierwszoinstancyjnych rozpoznawanych przez ten sąd.
 • „Wykaz Med" - przeznaczony do ewidencjonowania spraw, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego.
 • „Wykaz Kow" - przeznaczony do ewidencjonowania w szczególności spraw dotyczących:

1) udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);
2) odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);
3) udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 k.k.w.);
4) odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);
5) udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
6) uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
7) obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;
8) zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);
9) innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia.

 

KONTROLKI:

 

 • „Kontrolka Zpk" - przeznaczona do ewidencjonowania nazwisk i imion osób, co do których postępowanie zostało zawieszone.
 • „Kontrolka badań psychiatrycznych Bp" - przeznaczona do ewidencji oskarżonych, którzy zostali skierowani na badania psychiatryczne na podstawie art. 202 k.p.k. lub art. 203 k.p.k.
 • „Kontrolka Wab" - przeznaczona do bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym w celu wydania opinii lub tłumaczom.
 • „Kontrolka nałożonych kar porządkowych"
 • „Kontrolka wysyłanych akt" - przeznaczona do ewidencjonowania wypożyczonych akt.
 • „Kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych" - przeznaczona do ewidencjonowania wpływających wniosków o uzasadnienie orzeczeń jak również wszystkich czynności sądu podejmowanych w fazie postępowania międzyinstancyjnego.
 • „Kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem" - przeznaczona do wpisywania sygnatur spraw, w których termin przedawnienia karalności jest krótszy niż dwa lata.
 • „Kontrolka skarg" - służy do ewidencji skarg wniesionych w sprawach toczących się w danym wydziale.


POZOSTAŁE URZĄDZENIA EWIDENCYJNE:

 

 • „Skorowidz alfabetyczno-numerowy" - wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię oskarżonego, podejrzanego, skazanego lub innych stron.
 • „Rejestry spraw" - służący do rejestracji spraw z zakresu administracji i nadzoru.
 • „Zbiory wokand"

Wszystkie urządzenia ewidencyjne prowadzone są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Rejestr zmian dla: Wydziały karne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-05
Publikacja w dniu:
2012-12-05
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-10-26
Publikacja w dniu:
2012-10-26
Opis zmiany:
aktualizacja