Wydziały cywilne

REPERTORIA:

 

 • "Repertorium Nc" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym.
 • "Repertorium RC" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilno-rodzinnych, tj. rozwodów i separacji, prowadzone jest na podstawie zarządzenia z dnia 30.12.2010r. Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.
 • "Repertorium C" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.
 • "Repertorium Ns" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym.
 • "Repertorium Co" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności, o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
 • "Repertorium Ca" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych.
 • "Repertorium Cz" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.
 • "Repertorium CG-G" - przeznaczone do ewidencjonowania spraw cywilnych z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego.


WYKAZY:

 

 • „Wykaz skarg kasacyjnych i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSC" - przeznaczony do ewidencjonowania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd pierwszej instancji oraz skargi kasacyjne od orzeczenia sądu drugiej instancji.
 • „Wykaz mediacji Med" - przeznaczony do ewidencjonowania protokołów z przebiegu mediacji w sprawach, w których sąd skierował strony do mediacji, oraz w sprawach, w których mediacja była wszczęta i przeprowadzona na podstawie umowy o mediację.
 • „Wykaz Ns-Rej." - przeznaczony do wpisywania wniosków o dokonanie rejestracji podmiotów w odpowiednich rejestrach, o dokonanie dalszych wpisów do rejestrów oraz o wykreślenie podmiotów. Do wykazu wpisuje się także wnioski w sprawach, dla których właściwy jest sąd rejestrowy, a których przedmiotem nie jest dokonanie wpisu do rejestru.
 • „Wykaz S" - przeznaczony do ewidencjonowania rozpoznawanych skarg na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
 • „Wykaz weksli i czeków"
 • „Wykaz dokumentów od których nie uiszczono opłaty skarbowej"
 • „Wykaz akt postępowania egzekucyjnego komorników sądowych pozostających w dyspozycji wydziału"

 

KONTROLKI:

 

 • „Kontrolka Wab" - przeznaczona do ewidencjonowania spraw przeznaczona, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, oraz spraw kierowanych do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia.
 • „Kontrolka spraw zawieszonych Zpc" - przeznaczona do ewidencji spraw zawieszonych.
 • „Kontrolka skarg" - przeznaczona do ewidencjonowania wniesionych skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w bez nieuzasadnionej zwłoki, w wydziale w którym toczy się postępowanie której dotyczy skarga.
 • „Kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych" - przeznaczona do ewidencjonowania wpływających wniosków o uzasadnienie orzeczeń jak również wszystkich czynności sądu podejmowanych w fazie postępowania międzyinstancyjnego.
 • „Kontrolka wysyłanych akt" - przeznaczona do ewidencjonowania wypożyczonych akt.
 • „Kontrolka nieprawomocnych grzywien"

 

POZOSTAŁE URZĄDZENIA EWIDENCYJNE:

 

 • „Skorowidz alfabetyczno-numerowy" - wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu oznaczenie stron.
 • „Rejestr spraw" - służący do rejestracji spraw z zakresu administracji i nadzoru.
 • „Rejestr dzienników i czasopism"
 • „Zbiory wokand"

Wszystkie urządzenia ewidencyjne prowadzone są wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Rejestr zmian dla: Wydziały cywilne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-01-03
Publikacja w dniu:
2013-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-05
Publikacja w dniu:
2012-12-05
Opis zmiany:
aktualizacja